Zadośćuczynienie za śmierć nienarodzonego dziecka.

Nie tak dawno bo w sierpniu 2012 roku Sąd Najwyższy oceniał istotny problem prawny. Zagadnienie, które było rozstrzygane dotyczyło kwestii czy jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego dziecko urodzi się martwe można domagać się od sprawcy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Sprawa nie była oczywista – rodzice dziecka, które w wyniku wypadku urodziło się martwe w Sądzie Okręgowym uzyskali korzystny dla siebie wyrok zasądzający na ich rzecz pieniądze za doznaną krzywdę. Został on jednak zmieniony przez Sąd Apelacyjny, który stanął na stanowisku, że zadośćuczynienie można uzyskać tylko za śmierć narodzonej już osoby najbliższej.
Sąd Najwyższy w wyroku I CSK 282/11 faktycznie rozstrzygał czy to, że dziecko nienarodzone, zdolne do życia poza organizmem matki, które zmarło na skutek obrażeń odniesionych w wypadku, pozwala na uznanie go za „zmarłego” w rozumieniu art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego. Sąd Najwyższy uznał, że tak właśnie jest. Uproszczając ma to takie skutki, że za krzywdę wynikłą ze śmierci takiego dziecka może zostać przyznane osobą najbliższym stosowne zadośćuczynienie.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>