Daily archives "Czerwiec 9, 2013"

3 Articles

Pożyczone auto, brak ubezpieczenia. Kiedy nie chroni OC?

Jadąc pożyczonym autem należy szczególnie uważać.
W razie kolizji można przyprawić kłopotów nie tylko sobie ale i właścicielowi pojazdu, a jak przeczytałem 1/3 wypadków powodowana jest przez kierowców, którzy jadą nieswoimi pojazdami?
Prawdziwe problemy zaczynają się doszło do kolizji drogowej, a kierujący nie posiada dokumenty stwierdzającego zakup ubezpieczenia OC. Najmniejszą dolegliwością jest zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, który można odebrać po okazaniu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Co jednak kiedy właściciel nie wykupił obowiązkowego OC, a wypadek spowodowała inna osoba, której użyczył auto? Wtedy problemy stają się domeną tak sprawcy zdarzenia drogowego jak i właściciela pojazdu. Co do zasady odpowiedzialność za szkodę obejmuje zdarzenia będące następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Brak wykupionego ubezpieczenia OC powoduje, że szkody nie pokrywa ubezpieczyciel a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jednak będzie on dochodził zwrotu wypłaconego wynagrodzenia od kierującego pojazdem oraz właściciela auta. Co więcej ich odpowiedzialność jest solidarna, oznacza to, że fundusz może ściągnąć nawet całą należność tylko od kierowcy albo tylko od właściciela pojazdu, a dopiero później między tymi osobami dojdzie do wzajemnych rozliczeń – każdy z nich powinien zapłacić po połowie całości roszczenia; jeżeli jeden zapłaci więcej drugi powinien zwrócić mu nadwyżkę.
Dodatkowo trzeba pamiętać, że nawet jeśli właściciel pojazdu wykupił OC ubezpieczyciel może domagać się od kierującego zwrotu wypłaconego odszkodowania jeśli ten wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.